LÅNGSIKTIGT OCH ENGAGERAT ARBETE FÖR SVERIGE

Sverige är och har alltid varit basen för familjens engagemang. Den bärande tanken redan när Stockholms Enskilda Bank (idag SEB) grundades av André Oscar Wallenberg 1856, var att engagera sig i bolag med svenska rötter och hjälpa dem att växa internationellt. I stadgarna till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse står dessutom att anslagen ska ges till ”landsgagnelig” forskning och utbildning, det vill säga främjande av Sverige. Denna princip gäller än idag.

FOKUS PÅ ATT FÅ JOBBET GJORT

”Esse non videri” – att verka, inte bara synas vara. Marcus Wallenberg Sr antog detta som valspråk 1931 när han blev serafimerriddare. Det illustrerar det sätt familjen Wallenberg förhåller sig till sina engagemang, nämligen att pragmatiskt fokusera på att röra sig framåt och lösa uppgiften för handen, på ett långsiktigt och hållbart sätt. 

INNOVATION OCH FÖRNYELSE

“Att skifta från det gamla till det som kommer är den enda tradition värd att vårda”. Detta skrev Marcus "Dodde" Wallenberg i ett brev till sin bror Jacob 1946, i ett försök att övertyga honom om att familjen borde lämna sina intressen inom järnvägsindustrin och istället engagera sig i grundandet av flygbolaget SAS. Detta talesätt illustrerar den förnyelse och satsning på framtiden genom innovation, forskning och nya marknader, produkter och idéer som ständigt krävs för att verksamheter ska utvecklas framgångsrikt över tid. Det är på detta sätt vi försöker skapa hållbara värden.
 

RÄTT PERSON, PÅ RÄTT PLATS, VID RÄTT TILLFÄLLE

”Ingen verksamhet är så dålig att den inte kan sättas på fötter av rätt ledarskap, men ingen verksamhet är heller så bra att den inte kan förstöras av en dålig ledare”. Detta var ett av Marcus Wallenberg Sr nyckelcitat. Det illustrerar övertygelsen om att starkt ledarskap och kompetenta individer gör stor skillnad. Därför ligger stark tonvikt i arbetet på att utveckla och fördjupa det svenska och internationella nätverket och se till att de bästa möjliga individerna kan knytas till styrelserna och ledningarna i verksamheterna samt till andra nyckelpositioner. 

FINANSIELL HANDLINGSBEREDSKAP

Sedan 1856 har flera djupa finansiella och ekonomiska kriser genomlevts på nära håll i verksamheterna, i Sverige och världen. Lärdomen från dessa kriser är att alltid ha finansiell handlingsberedskap och god likviditet. Endast då finns det manöverutrymme som gör att verksamheterna oavsett omvärldsläget kan styra över sina egna öden och göra det som krävs för långsiktig framgång. När den svenska depressionen brutit ut 1879 skriver grundaren A.O. Wallenberg i ett brev att: ”Det är i dåliga tider goda affärer kunna göras”. 

LEDANDE VERKSAMHETER OCH EXCELLENT FORSKNING

Strategin är inriktad på att engagera sig i sunda verksamheter som är, eller har potential att bli, bransch- eller världsledande. Med detta som bas är strävan att engagera sig i att göra dem ännu bättre. I Stiftelsernas anslagsverksamhet står excellens i centrum. Det är de allra bästa projekten och individuella forskare av världsklass som med höga frihetsgrader i forskningen åstadkommer viktiga vetenskapliga genombrott.

 

NÄTVERK

Vi arbetar, liksom generationerna före oss, för att långsiktigt bygga relationer med företag, institutioner och människor i Sverige och världen. Vår utgångspunkt är att Sverige med sina 10 miljoner invånare, 0,1 procent av världens befolkning, är beroende av öppenhet, utbyte och samarbete för att kunna utvecklas på bästa möjliga sätt. Mot denna bakgrund arbetar vi strukturerat, samordnat och proaktivt med nätverksarbete för att bygga vidare på det kontaktnät som vår familj etablerat under generationer. 

 

Vi bygger vårt nätverk med övertygelsen att frihandel, öppna marknader och förutsägbara spelregler är grunden för att företagen ska kunna växa. Dessutom ser vi att forskningsvärlden utvecklas mycket snabbare och bättre med de djupa internationella samarbeten som idag finns och ständigt utvecklas. Vi engagerar oss därför också i ett antal organisationer och forum och tillbringar mycket av vår tid ute i världen för att skapa personliga kontakter, bistå de verksamheter där vi har intressen, ständigt uppdatera vår kunskap och tala varmt om Sverige och svenska värderingar.

 

FAMILJEFÖRETRÄDARE

Idag leds familjens engagemang av familjeföreträdare i den femte generationen. Vi arbetar, liksom generationerna före oss, för att långsiktigt gagna utvecklingen av vårt land. 

 

Vi arbetar för att ge Sveriges forskare och företag goda förutsättningar för att kunna konkurrera på en global och hårt konkurrensutsatt marknad. Det här ser vi som vårt uppdrag, som vi fått chansen att förvalta och vidareutveckla från tidigare generationer i familjen.

 
Jacob Wallenberg

JACOB WALLENBERG

Jacob Wallenberg är styrelseordförande i Investor, vice ordförande i Wallenberg Investments, FAM och Patricia Industries samt ledamot i ett antal Wallenbergstiftelser. Därutöver är han engagerad inom telekom samt elkraft- och automationsteknik som vice ordförande i Ericsson och ABB. Jacob har en MBA från Wharton Business School på University of Pennsylvania.

Marcus Wallenberg

MARCUS WALLENBERG

Marcus Wallenberg är styrelseordförande i Wallenberg Investments, FAM och Patricia Industries, vice ordförande i Investor och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt ledamot i Navigare Ventures. Därutöver är han engagerad inom bland annat bank och finans, försvarsindustrin, private equity och läkemedelsindustrin som styrelseordförande i SEB och Saab, vice ordförande i EQT samt som ledamot i AstraZeneca. Marcus har en Bachelor of Science in Foreign Service från Georgetown University.

Peter Wallenberg JR

PETER WALLENBERG JR

Peter Wallenberg Jr är styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Wallenberg Foundations AB samt några av de mindre Wallenbergstiftelserna. Därutöver är han engagerad inom bland annat verkstadsindustrin och hotellbranschen som ledamot i Atlas Copco och Scania samt styrelseordförande för Grand Hôtel Stockholm. Peter har en BSBA i Hotel Administration från University of Denver.

Caroline Ankarcrona

CAROLINE ANKARCRONA

Caroline Ankarcrona är styrelseledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Caroline har en Jur kand vid Lunds universitet.

Andrea Gandet

ANDREA GANDET

Andrea Gandet är styrelseledamot i Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Hon har studerat Hotel Administration på Ecole hôtelière de Lausanne.

Mariana Risberg

MARIANA WALLENBERG RISBERG

Mariana Wallenberg Risberg är styrelseledamot i Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Hon har en Civilekonomexamen vid Stockholms universitet.

Celia Pilkington

CELIA PILKINGTON

Celia Pilkington delar, tillsammans med Jacob Wallenberg, huvudansvaret för arbetet med sjätte generationen.

 

SJÄTTE GENERATIONEN

Idag finns även en verksamhet som syftar till att familjemedlemmar i den sjätte generationen ska ges förutsättningar att över tid lära sig mer om – och involveras i – verksamheterna knutna till familjen.

Under ledning av Jacob Wallenberg och Celia Pilkington ligger det långsiktiga arbetet med att de cirka 30 familjemedlemmarna i den sjätte generationen ges rätt förutsättningar och inspiration att lära sig mer om verksamheterna, värderingarna och familjens historia. Arbetet med att skapa goda förutsättningar för nästa generation att ta stafettpinnen vidare över tid har hög prioritet från familjens sida.

 

WALLENBERG OFFICE

Inom ramen för Wallenberg Foundations AB drivs en funktion kallad Wallenberg Office, som syftar till att genom ett strukturerat, samordnat och proaktivt nätverksarbete bygga vidare på det kontaktnät som familjen Wallenberg etablerat under generationer. Utöver det arbetar Wallenberg Office med att förvalta och utveckla namnet Wallenberg, vilket är tätt sammankopplat med förmågan att utveckla nätverket.

 

Wallenberg Office stödjer också arbetet med att inspirera och utbilda den sjätte generationen av familjen Wallenberg. Arbetet med den sjätte generationen finansieras av den femte generationen.