Ett aktivt engagemang i de bolag som Wallenbergstiftelserna, via Investor och FAM äger ligger till grund för familjen Wallenbergs åtaganden. Det är det långsiktiga arbetet med dessa internationellt verksamma bolag och dess framgångar som möjliggör för Stiftelserna att dela ut drygt 2,5 miljarder kronor per år till svensk forskning och utbildning.

De största innehaven där ägande finns genom Stiftelserna direkt, och indirekt via Investor och FAM, är: ABB, AstraZeneca, Atlas Copco, Kopparfors Skogar, BraunAbility, Electrolux, Epiroc, EQT, Ericsson, Grand Hôtel, Husqvarna, Höganäs, IPCO, Laborie, Mölnlycke, Nasdaq, Nefab, Permobil, Piab, Saab AB, Sarnova, SAS, SEB, SKF, Sobi, Stora Enso, Wärtsilä och 3 Scandinavia.

WALLENBERGSTIFTELSERNA

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för de 16 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg. De största Wallenbergstiftelserna är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelserna finansierar excellenta forskare, forskningsprojekt och utbildning med landsgagneligt fokus och har de senaste 5 åren anslagit 11,4 miljarder kronor och närmare 44 miljarder kronor sedan grundandet. Under 2023 beviljade samtliga Stiftelser totalt anslag om 2,7 miljarder kronor. Stiftelsernas fokus ligger främst på att stödja grundforskning inom medicin, teknologi och naturvetenskap, samt forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

www.wallenberg.org

WALLENBERG INVESTMENTS AB

För att säkra att Stiftelsernas tillgångar förvaltas på ett professionellt sätt har Stiftelserna uppdragit åt det helägda ägarbolaget Wallenberg Investments AB att förvalta dess tillgångar. Utöver det har Stiftelserna uppdragit åt det helägda bolaget Wallenberg Foundations AB att handha administration och ekonomi för såväl Stiftelserna som Wallenberg Investments AB.

www.wallenberginvestments.com

www.wfab.se

INVESTOR

Investor, som bildades av familjen Wallenberg 1916, är en ledande ägare av internationella kvalitetsbolag, varav merparten med svenska rötter. Bolaget delägs av de tre största Wallenbergstiftelserna (kapital 23,3 %, röster 50%). Genom ett aktivt deltagande i styrelsearbetet arbetar Investor för ständig förbättring av bolagens verksamheter. Med det industriella kunnandet, nätverket runt bolaget och familjen Wallenberg samt stor finansiell styrka, strävar Investor efter att göra varje enskilt innehav till best-in-class.

Kärnan i Investors modell är att vara en långsiktig ägare, med fokus på att maximera innehavens fundamentala värden, det vill säga nuvärdet av alla framtida kassaflöden. Detta är avgörande för Investors framgång att vara en ägare i världsklass. Kassaflödesgenereringen i Investor tillåter dem att stödja strategiska initiativ i innehaven, tillvarata investeringsmöjligheter och förse aktieägarna med stabila och över tid stadigt ökande utdelningar.

Investor har tre tydliga affärsområden, ett med fokus på aktivt ägande i de noterade kärninvesteringarna och ett, Patricia Industries, med fokus på utveckling och expansion av portföljen av helägda dotterbolag. Det tredje benet är private equity-bolaget EQT. Investor var en av grundarna till EQT 1994 och har sedan dess investerat i bolagets fonder.

www.investorab.com

www.patriciaindustries.com

FAM

FAM är ett privat ägarbolag som förvaltar sina tillgångar genom att agera som en aktiv ägare med en långsiktig ägarhorisont. FAM ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna via ägarbolaget Wallenberg Investments AB. FAM:s ägande fokuserar på ett antal strategiska innehav och ytterligare ett antal alternativa investeringar. Genom att aktivt bidra till innehavens långsiktiga utveckling kan innehavens utdelningskapacitet och värde öka över tid.

Med erfarenheten och kompetensen som onoterat bolag kan FAM tillsammans med nätverket runt familjen Wallenberg hitta unika och attraktiva investeringsmöjligheter samt vidareutveckla befintliga innehav. Bolaget är en aktiv ägare av noterade och onoterade innehav. Målet är att generera en real varaktig tillväxt på tillgångarna över tid.

www.fam.se

 
 
 

Ägarförhållanden

Översikten visar engagemanget och ägarstrukturen.

 

STYRELSEARBETET I FOKUS

Engagemanget utgår ifrån den svenska ägarstyrningsmodellen där styrelsen och inte minst styrelsens ordförande utses av ägarna och har en betydande roll i att säkerställa rätt långsiktig strategi och rätt ledning. Ett antal nyckelprinciper ligger till grund för familjens ägarengagemang.

HUVUDÄGARE

När vi engagerar oss i verksamheter vill vi vara djupt delaktiga i att formulera och utveckla den långsiktiga strategin. Därmed strävar vi alltid efter att vara en tydlig huvudägare. I de flesta innehaven är vi delägare och samarbetar därmed med en mängd andra ägare. Därför är samspelet mellan oss som huvudägare och andra ägare något vi lägger stor vikt vid. Det skapar goda förutsättningar för bolagen och deras långsiktiga inriktning.

RÄTT STYRELSESAMMANSÄTTNING

Styrelsen är det huvudsakliga forum där vårt engagemang ligger. Givet den svenska ägarstyrningsmodellen är det av allra största vikt att få rätt styrelseordförande på plats. Styrelsesammansättningen som helhet är också viktig givet dess roll i att lägga fast bolagens långsiktiga inriktning och tillsätta vd. Därför läggs mycket kraft på att bidra till att få rätt mix av kompetens, erfarenhet och bakgrund i styrelserna. Huvudsaklig kanal för detta arbete är valberedningarna. 

ENGAGEMANG I STRATEGISKA FRÅGOR

Vårt engagemang utgår ifrån styrelsenivå och i ägarfrågor, inte den dagliga framdriften av verksamheterna.

Jacob, Marcus och Peter Wallenberg i deras gemensamma arbetsrum i Stockholm

VARJE ENSKILD VERKSAMHET I FOKUS

Varje enskild verksamhets bästa långsiktiga intresse sätts alltid i fokus. Generella checklistor används aldrig och vi kommunicerar inte vår syn och vårt arbete via media. Det gäller även arbetet med t ex hållbarhet som ska vara en del av bolagens dna. Frågor som gynnar en av verksamheterna men på bekostnad av en annan verksamhet i sfären, genomförs aldrig.

BEPRÖVAD METOD FÖR PROFESSIONELLT STYRELSEARBETE

Talesättet ”en ägare sover aldrig” säger något om den ständiga strävan vi som ägare har i att nå en djup kunskapsnivå om våra innehav i våra styrelser. Som stöd till styrelserepresentanterna har vi interna specialister och ett nätverk av kunniga och erfarna personer som vi har stor respekt för.

 

Kretsloppet

Vi har ett djupt engagemang i forskning och utbildning via Wallenbergstiftelserna och som långsiktig och aktiv ägare i de bolag där vi är huvudägare, direkt eller indirekt. Innehavens utdelningar går till forsknings- och utbildningsanslag som stärker Sverige över tid.